Privacyverklaring in verband met AVG-wetgeving

 

Tekststudio Hofman, gevestigd aan Rozemarijnstraat 86, 7383 XH Voorst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.tekststudiohofman.nl
Rozemarijnstraat 86, 7383 XH Voorst, 06-51406807
Rudi Hofman is de Functionaris Gegevensbescherming van Tekststudio Hofman.
Hij is te bereiken via rudi@tekststudiohofman.nl

 

Persoonsgegevens die Tekststudio Hofman verwerkt.

Tekststudio Hofman verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een reactie op de website achter te laten, in correspondentie en / of telefonisch
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via rudi@tekststudiohofman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tekststudio Hofman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of blogs
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij je af te leveren
• Tekststudio Hofman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tekststudio Hofman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij:

– opzeggen
– overlijden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tekststudio Hofman verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Tekststudio Hofman verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder uw toestemming. Er wordt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek rudi@tekststudiohofman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Tekststudio Hofman zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Tekststudio Hofman wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tekststudio Hofman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: rudi@tekststudiohofman.nl

 

Chat openen
1
Spoedklus of Persbericht?
Hallo, heb je een spoedklus? Neem dan via de app contact met me op. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren. Groet Rudi.