ARBEIDSMARKT ACHTERHOEK: GROTER PERSONEELSTEKORT DREIGT

door | nov 2, 2022 | mijn werk

“DENK BUITEN DE TRADITIONELE KADERS, SAMEN AAN DE BAK VOOR OPLOSSINGEN”

Volgens het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) kampt de Achterhoek tot 2026 jaarlijks met een tekort aan 1900 werkenden, oftewel 1,2 procent van het totale aantal mensen dat nu werkt. Dat komt vooral omdat meer personen de arbeidsmarkt verlaten dan er nieuwe instromen: zo’n 70 procent van de werkgevers ziet de komende vijf jaar 10 procent van het personeel met pensioen gaan. Dit blijkt uit de Arbeidskracht Analyse Achterhoek (AAA), een door Moventem in opdracht van 8RHK ambassadeurs opgesteld rapport over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt tot 2026. De gegevens zijn afkomstig van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.

GEEN STARTKWALIFICATIE
Opvallend is dat het grootste tekort gaat om personen zonder diploma (1.500 per jaar). Daarnaast ontstaat er een tekort van 500 bachelor- en 650 master-opgeleiden. Op mbo3-niveau is tot 2026 juist sprake van een overschot van 550 personen per jaar terwijl dit overschot op mbo2- en mbo4-niveau een stuk lager is.

Karel Bonsen, voormalig voorzitter Thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt: “Het is heel belangrijk dat we personeelswerving-, -begeleiding, en (om)scholing verder op peil krijgen. De inhaal- slag lijkt bijna onmogelijk; toch kan een gezamenlijke aanpak en hulp aan kleinere organisaties onze arbeidsmarkt krachtig hou- den. We willen verjonging en diversiteit, dat vraagt om een andere aanpak. Een goed voorbeeld is inspelen op de huidige komst van Oekraïners op onze arbeidsmarkt waar ‘Achterhoek Werkt Door’ werkgevers in begeleidt.

Diversiteit gaat daarnaast over het aantal vrouwen op de arbeids- markt. In technische beroepen zou dit aandeel drastisch omhoog kunnen door (veel beter dan we nu doen) te laten zien hoe aan- trekkelijk werken in de techniek is. Juist ook voor vrouwen.”

MBO-ECONOMIE
De Achterhoek is een mbo-economie: 41 procent van de wer- kenden heeft een mbo-opleiding en 26,8 procent een hbo- of wo-opleiding. Het profiel van de Achterhoekse werkenden in vergelijking met de omliggende regio’s is: hogere leeftijd, weinig allochtonen, meer werknemers werkzaam in het mkb, minder jongeren (29-) en meer ouderen (55+). Van de werkende Ach- terhoekers heeft 49,5 procent een mbo4-opleiding of hoger. In bijvoorbeeld Twente en Arnhem is dit percentage respectievelijk 53,3 en 59,3 procent.

MEER UREN
De groep ‘onbenut arbeidspotentieel’ (in 2020 zo’n 14.000 perso- nen) biedt mogelijkheden om het personeelsgebrek op te lossen. Denk aan parttimers die best meer uren willen maken en aan 65-plussers die na hun pensioen willen doorwerken. Werkgevers doen er in deze tijd van personeelskrapte dan ook goed aan om niet traditioneel naar iemands cv en opleiding te kijken, maar vooral naar de talenten en vaardigheden die iemand meebrengt.

“WERKGEVERS, KIJK NIET TRADITIONEEL NAAR IEMANDS CV EN OPLEIDING, MAAR VOORAL NAAR DE TALENTEN EN VAARDIGHEDEN DIE IEMAND MEEBRENGT.”

Ruim de helft van de onderzochte organisaties (tussen 11 en 100 werknemers) heeft geen personeelsafdeling of -functionaris, ter- wijl 70 procent van hen moeite heeft om personeel aan te trekken. In grote meerderheid zijn werkgevers het erover eens dat het

de komende jaren vooral aankomt op vakspecifieke kennis en vaardigheden. Voor de grote bedrijven betreft dat ook ICT-kennis en vaardigheden en soft skills als samenwerken, communiceren en zelfsturing.

ACHTERHOEK DOET HET ECONOMISCH GOED 49 De Achterhoekse economie heeft zich van 2015 tot 2021 op de
meeste fronten positief ontwikkeld. Een groot aantal economische
indicatoren ligt boven het landelijk gemiddelde en de effecten van

de coronacrisis zijn hier relatief beperkt.
Sectoren die beter presteren dan verwacht zijn: detailhandel, verhuur en overige zakelijke dienstverlening, zorg, metaalin- dustrie en de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Sectoren die achterblijven zijn: onderwijs, groothandel, bouwnijverheid, overige industrie en welzijn.

Caroline Termaat, programmaregisseur Onderwijs & Arbeidsmarkt 8RHK ambassadeurs: “Het meest verraste mij de grote vraag naar werkenden zonder diploma. Dit biedt kansen en perspectief voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen die kan en wil werken, kan in de Achterhoek aan de slag.” Vooral de sectoren techniek (bouw, logistiek en IT), zorg en onder- wijs gaan het personeelstekort steeds meer voelen. “We zullen met z’n allen aan de bak moeten om meer mensen aan het werk te krijgen. Werkgevers: word inventiever, denk buiten de traditionele kaders van het papiertje en de werkervaring.”

Meer informatie? Kijk op www.8rhk.nl

Chat openen
1
Spoedklus of Persbericht?
Hallo, heb je een spoedklus? Neem dan via de app contact met me op. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren. Groet Rudi.